cell-assisted lipotransfer (cal®)

นวัตกรรมล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่น ในการฉีดเซลล์ไขมันตนเอง เพื่อเสริมสร้างรูปร่างให้ดูโดดเด่น ด้วยผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ และปลอดภัยสูงสุด


CAL®

ศัลยกรรมโดยใช้เซลล์ของตนเอง

จากเซลล์กว่า 60 แสนล้านเซลล์ในร่างกาย เซลล์เหล่านั้นเกิดและตายไปในแต่ละช่วงเวลา โดยการแปลงรูปเป็นอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย เช่น กระดูก และเส้นประสาท แต่มีเพียงแค่จำนวนหนึ่งที่เป็นเซลล์ที่มีความพิเศษที่มีศักยภาพในการฟอร์มตัว


เซลล์ที่มีความเฉพาะเหล่านี้จะอยู่ในชั้นเนื้อเยื่อที่เป็นไขมันเมื่อเซลล์เหล่านี้ถูกปลูกถ่ายไปไว้ในส่วนอื่นของร่างกายมันจะสร้างตัวเป็นหลอดเลือดใหม่ และกลายเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะนั้นๆ ด้วยคุณสมบัติของเซลล์เหล่านี้ การปลูกถ่ายไขมันจะทำให้มีอัตราของเซลล์ที่สามารถดำรงอยู่ได้ในอัตราที่สูง


กรรมวิธีนี้เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงใหม่ล่าสุด โดยการสกัดเซลล์ไขมันจากตัวคนไข้เอง ไขมันที่ถูกดูดออกมาจากส่วนที่ไม่พึงประสงค์จะถูกฉีดกลับเข้าไปในร่างกายในส่วนที่ต้องการจะเพิ่ม กรรมวิธีนี้เหมือนกับการโอนถ่ายไขมันทั่วไปแต่พิเศษที่มีการเพิ่มเซลล์ไขมันเพื่อเพิ่มอัตราการคงอยู่ของไขมันความแตกต่างระหว่างการฉีดไขมันแบบทั่วไป กับ CAL®


โดยทั่วไปเซลล์ที่แข็งแรงในไขมันจะอาศัยอยู่บริเวณรอบเส้นเลือด ไขมันที่ถูกดูดออกไปจะมีปริมาณเซลล์ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับไขมันทั่วไป หากนำไขมันที่ดูดออกมาไปปลูกถ่ายโดยไม่ผ่านกระบวนการอื่นเลย เซลล์นั้นจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้และจะถูกดูดซึมกลับเข้าสู่ร่างกาย ผลลัพธ์อาจไม่ได้ตามที่ต้องการ ด้วยกรรมวิธี CAL® เซลล์ไขมันที่ถูกฉีดกลับเข้าไปจะมีอัตราการอยู่รอดที่สูงขึ้น